سیاسی و اجتماعی

قابل توجه کارفرمایان و مدیران واحدهای کارگری شهرستان زنجان

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی شهرستان زنجان؛ قابل توجه کارفرمایان و مدیران واحدهای کارگری شهرستان زنجان به استناد مواد ۱۶۰و۱۶۴ قانون کار و آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ ۲/۹/۸۷ مصوبه مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت عضویت نمایندگان مدیران در هیأت های حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان مبادرت به برگزاری انتخابات با شرایط ذیل مینماید.
گفتنی است، مدیران محترم واحد های منطقه که تمایل به کاندید شدن در هیات های مذکور را دارند می بایست مدارک خود را مطابق بند (الف) جهت ثبت نام ظرف ۱۵ روز کاری تا تاریخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ به دفتر مدیر یت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان تحویل نمایند.
الف: به استناد اصلاحیه شماره ۶۴۲۰۰مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ مــاده (۶) آیین نامــه فوق الذکر شرایط عضویت نمایند گان مدیران درهیات حل اختلاف عبارت است از:
۱- در خواست کتبی
۲- فتوکپی شناسنامه(تمام صفحات)،کارت ملی، مدرک تحصیلی به همراه اصل مدارک و دوقطعه عکس ۳*۴
۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۴- ایمان و تعهد به اسلام و دارای عدالت و وثاقت
۵- داشتن حداقل ۳۰سال تمام
۶-داشتن حداقل مدرک کارشناسی وچهار سال سابقه کارتحت شمول قانون کار
۷- شمول قانون کارجمهوری اسلامی ایران ( ارائه مدارک دال بر کارفرما بودن الزامی می باشد )
۸- آشنایی با قانون کار و مقرات مرتبط (در صورت گذراندن دوره های آموزشی مرتبط فتوکپی مدارک آموزشی به همراه اصل آن)
تبصره۱: نمایندگان کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه ودو دوره (چهارساله)عضویت در مراجع حل اختلاف میتوانند به عضویت هیات حل اختلاف درآیند.
ب: نحوه معرفی متقاضیان نمایندگی :
به استناد ماده (۸) آیین نامه فوق الذکر:کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در هر استان به شرط احراز شرایط مندرج درآیین نامه فوق الذکر می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات های حل اختلاف همان استان گردند.
تبصره۱- درمورد اشخاص حقوقی مدیر عامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضا هیات مدیره با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرما در هیات حل اختلاف پذیرفته میشود .
تبصره ۲- در مورد وزارتخانه ، موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی وشرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند چنانچه خود راسا”وبدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند،می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مدیر عامل یا بالا ترین مقام دستگاه، معرفی نمایند.
تبصره ۳- درمورد کارفرمایان حقیقی بارعایت مفاد اصلاحیه ماده (۶) ا آیین نامه فوق الذکر شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان درهیات حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از کارگاه داوطلب گردد. صرفا یک نفر به ترتیب براساس مدرک تحصیلی ، سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف با سن تعیین شده به عنوان داوطلب پذیرفته می شود.
لازم به توضیح است به استناد تبصره ۲ ماده ( ۵ ) آیین نامه فوق الذکر از هر کارگاه فقط یک نفر را می توان برای عضویت در هیأت حل اختلاف انتخاب و معرفی نمود.
ساعت، روز، تاریخ و همچنین محل تشکیل مجمع مدیران منطقه به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان متعاقباً طی اطلاعیه جداگانه اعلام خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا