اقتصاد

کار فرهنگــی در زمینــه تامیــن معــاش زندگــی کافــی نیســت

نعمـت گنجـی یکـی از نابینایـان موفـق اسـتان زنجــان در گفتگــو بــا خبرنــگار پایگاه خبری آسمان زنجان از موفقیــت هــای خــود در زمینــه
هــای مختلــف گفــت: اینجانــب دررشــته تحصیلــی کارشــناس حقــوق ودر رشــته ورزشــی قهرمــان گلبــال در کشــور ایــران، قهرمـان مسـابقات شـطرنج و همچنیـن در زمینه هــای فرهنگــی، حــدود ۱۵ ســال سرپرســت گــروه فرهنگــی هنــری روح افــزا و حــدود ســال بعنــوان نویســنده و خبرنــگار کــه دارای هنــرکارت از وزارت ارشــاد مــیباشــم.

نعمت گنجی اولیـن تهیـه کننـده نابینـا در صدا و سـیما مرکـز زنجـان کـه توانسـته بـا وجـود نابینایــی تهیــه کننــده یــک برنامــه تلویزیونــی بــا نــام آیدیــن گلــه جــک در راســتای قانــون حمایـت از حقـوق معلولیـن را بـر عهـده بگیرد ،ضمنــا ایــن روشــندل توانــا تنهــا تهیــه کننــده نابینــا درحــوزه ســیما در کل کشــور هســتند.
جامعــه نابینایــان یکــی از موفــق تریــن گــروه هـا در میـان معلـولان اسـت امـا آنـان نیازمنـد حداقــل تســهیلاتی هســتند کــه جامعــه بــرای
افـراد عـادی فراهـم کـرده تـا بتواننـد پلـه هـای رشـد و ترقـی را بـا خیالـی آسـوده پشـت سـر بگذارند.نابینایــان معتقدنــد، بــرای پیشــرفت
و بــه دســت آوردن موفقیــت در زندگــی بــه لطـف نیـاز ندارنـد بلکـه بـه حمایـت مـردم و مســئولان نیازمنــد هســتند.
همچنیـن دارای عناویـن قهرمانـی قـرآن و اذان و مـدرک درجـه یـک در رشـته موسـیقی سـنتی مـی باشـم.و همچنیـن تهیـه کننـده در صـدا و سـیمای مرکـز زنجـان بـا نـام آیدیـن گلـه جک بــا موضــوع معلولیــن در خدمــت هموطنــان عزیـز مـی باشـم کـه ضمنـا تنهـا تهیـه کننـده نابینــا در حــوزه ســیما در کل کشــور هســتم.
گنجــی بــا اشــاره بــه اینکــه کار فرهنگــی در زمینــه تامیــن معــاش زندگــی کافــی نیســت گفــت: در کشــور مــا بــه ویــژه در حــوزه معلولیـن، فعالیـت فرهنگـی نمیتوانـد بـه تنهایی بــرای تامیــن معــاش کفایــت کنــد و ســازمان هــای حمایتــی از جملــه بهزیســتی، در ایــن
زمینـه چـون مشـاور فرهنگی ندارنـد و همچنین عـدم آشـنائی ارگانهـای مختلـف بـا فعالیتهـای معلولیـن و عـدم ارتبـاط بـا ایـن قشـر حمایـت
آنچنانــی صــورت نمیگیــرد.
گنجــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســختیهای آمــوزش بــه معلولیــن و یادگیریهــای خــود گفــت: در زمینــه موســیقی و قــرآن در مدرســه
اســتثنائی از معلمــان و مربیــان خــود قــرآن و موسـیقی یـاد گرفتـم کـه در زمـان مـا امکانـات بـود ولـی متاسـفانه الان ایـن امکانـات وجـود نــدارد
در زمینــه ورزشــی بــاز از مدرســه اســتثنائی و هیــات هــای ورزشــی نابینایــان و کــم بینایــان کســب تجربــه کــردم.در زمینــه خبرنــگاری
در دانشــکده خبرنــگاری ایــران یــاد گرفتــه ام هرچنـد در اصـول خبرنـگاری، حـواس ۵ گانـه بایـد سـالم باشـد ولـی مـن بـا وجـود معلولیت
ایـن حرفـه را فـرا گرفتـم کـه زحمـات زیـادی کشــیده ام.
وی بــه حمایتهــای مســئولین اشــاره کــرد و گفت:اگـر بگوئیـم مسـئولین حمایتـی را انجـام نــداده انــد شــاید درســت نباشــد، امــا آنگونــه کـه بایـد حمایـت و سـازماندهی مناسـب انجام شـود، مسـئولین نتوانسـته انـد حمایـت کنـند و حتـی بجـای آنکـه فرضـا در حـوزه موسـیقی از مـا حمایـت شـود، در بـه در بـه دنبـال گرفتـن برنامـه هسـتیم.مدارس اسـتثنائی و یـا سـازمان
بهزیســتی حتــی امــروزه در امــر آمــوزش و یادگیــری همزمــان کوتاهــی میکننــد و نبــود متخصصیـن و عـدم اسـتفاده از افـراد بـا تجربـه مثـل بنـده، بیـش از پیـش بـه دنبـال آن هسـتند فعالیـت هـای فرهنگـی را کـه موجـب بیـداری و آگاهـی معلولیـن هسـتند را تقلیـل دهنـد.
گنجـی بـا اظهـار خوشـحالی بـه داشـته هایـش گفـت: خوشـبختانه بـا پشـتکاری کـه داشـته ام تقریبـا بـه آنجائـی کـه دلم میخواسـته رسـیده ام
و فقـط انتظـار آن را دارم کـه ایـن تجربـه هـای ناچیــز را در اختیــار دیگــر دوســتان هــم نــوع قـرار دهـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر کسـی که شـناخت و معرفتــش از خــود بیشــتر باشــد، مــی توانــد توانایـی هایـش را کشـف کنـد و رو بـه جلـو
قــدم بردارد.

گنجی ضمن تشریح وضعیت معلولان،از مسیولان درخواست کرد: کـه در زمینـه رفـع مشــکلات معلولیـن به ویژه مشکلات فرهنگی که می تواند باعث پیشـرفت ایـن قشـر و همچنین اعتماد مسـئولین و ارتبــاط بهتــر معلولیــن بــا مــردم را میتوانــد بوجـود بیـاورد و بـرای تشـکیل کارگـروه هـای فرهنگـی اهتمـام ویـژه ای بورزنـد.
معصومه نصیری مقدم کد خبرنگار ۱۰۰۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا