اقتصاد

شهرداری در صدور پروانه های ساختمانی برای اماکن عمومی مبحث مناسب سازی را رعایت می نماید

سعید نجفـی عضـو شـورای ششـم شـهر زنجـان در گفتگـو بــا خبرنــگار پایگاه خبری آسمان زنجان در خصــوص مناســب ســازی معابــر و مکانهــای عمومــی بــرای معلولیــن گفــت: مجموعــه اقداماتــی کــه در جهــت اصــاح معابــر، اماکــن، ســاختمان هــا و فضاهــای عمومــی شــهری و روســتایی و وســایل حمــل و نقــل و ارتبــاط جمعــی انجــام میشــود، بــه طــوری کــه افــراد دارای معلولیــت قــادر باشــند آزادانــه
و بــدون خطــر در محیــط پیرامــون خــود حرکــت کننــد و از تســهیلات محیطــی، بــا حفــظ اســتقلال فــردی و رعایــت شــأن و منزلــت انســانی بهــره منــد شــوند.
نجفــی گفــت: تــا آنجائــی کــه بنــده اطــلاع دارم شــهرداری در صــدور پروانــه هــای ســاختمانی بــرای اماکــن عمومــی مبحــث مناســب ســازی رو رعایــت مــی نمایــد.
عضـو شـورای شـهر زنجـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـه طـوری کلـی در شـهر کارهـای خوبـی بـرای مناسـب سـازی در شـهر انجـام شـده گفـت:از کـف سـازی بـازار گرفتـه تـا پیـاده راه و اکثـر اماکـن عمومـی شـهر دارای مناسـب سـازی و ورودی مخصـوص معلولیـن هسـت ولـی کافـی نبـوده بـاز نیـاز بـه کار تخصصـی و نیـاز بـه رفـع موانـع بـرای معلولیـن عزیـز
هســت مخصوصــا مناســب ســازی بــرای نابینایــان بــا ســایر مـوارد فـرق داره و بایـد موانـع ایـن مسـئله هـم در شـهر رفـع شود.شـهرداری در زمـان صـدور پروانـه بایـد ایـن مـوارد را رعایـت کنـد و بـه کارفرمـا موضوعـات لازم رو طبـق قانـون مصــوب مناســب ســازی شــهری بــرای معلولیــن ،رو متذکــر بشـود.
نجفـی در خصـوص برنامـه هـای شـورا برای مناسـب سـازی در شـهر زنجـان بـرای افـراد داری معلولیـت گفت:برنامــه هایــی بــرای مناســب ســازی در شــهر زنجــان بــرای افـراد داری معلولیـت برنامـه ریـزی شـده و بنـده نیز در شـهر ســازی و مخصوصــا” در کمیســیون عمــران برنامــه مناســب سـازی معلولیـن رو دنبـال نمـوده و همـواره مـوارد مقتضـی
رو متذکــر و چــک مــی نمایــم مثــلا” در پــروژه هــای بــازار و پـروژه سـبزه میـدان از محیـط پـروژه بازدیـد هـای متعـدد نمـوده و اجـرای مناسـب سـازی رو رصـد مـی نمائیـم و در خصــوص مشــکلات معلولیــن نیــز ان شــاءالله از خدمــات یــک مشــاور افتخــاری بهــره کافــی خواهیــم بــرد و کمیتــه مناسـب سـازی رو هـم فعـال خواهیـم نمـود.
عضـو شـورای شـهر زنجـان اضافـه کرد:مسـئولین شـهرداری مخصوصــا” عوامــل محتــرم شهرســازی مــوارد مبحــث صدرالذکــر رو رعایــت و پاســداری مــی نماینــد کــه لازمــه اجــرای دقیــق قانــون مناســب ســازی همــکاری ناظریــن محتــرم بــا عوامــل خــدوم شــهرداری هســت در جهــت اسـتفاده واقعـا” معلـول عزیـز بـه راحتـی و سـهولت از اماکـن مـد نظـر اسـتفاده نمایـد بنابرایـن ایـن کار لازمـه اش دقـت و همـکاری سـازمان نظـام مهندسـی و شـهرداری را مـی طلبـد.
معصومه نصیری مقدم،کد:۱۰۰۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا