اقتصاد

مناسب سازی محیط شهری به خوبی اجرا نمی گردد

اســتان زنجــان بــا دارا بــودن 21 هــزارنفـر معلـول کـه 7.1 درصـد کل جمعیـت اســتان را تشــکیل مــی دهــد وضعیــت خوبـی در مناسـب سـازی معابـر، ادارات و علــی الخصــوص مطــب پزشــکان به ویــژه متخصصــان ارتوپــد نــدارد و دســتگاههای اجرایــی و نظارتــی ایــن بحــث خــود مشــکل مناســب ســازی دارنــد.

ابوالبصیــر عضــو شــورای شــهر زنجــان در گفتگــو بــا خبرنــگار پایگاه خبری آسمان زنجان در خصــوص وضعیــت مناسـب سـازی مکانهـای عمومـی بـرای
معلولیــن در شــهر زنجــان گفــت: مســاله تــوان بخشــی معلــولان و جانبــازان ومناسـب سـازی محیـط شـهری بـه خوبـی اجـرا نمـی گـردد. اسـتان زنجـان نیـز بـادارا بـودن ۲۱ هـزار نفـر معلـول کـه ۷.۱درصــد کل جمعیــت اســتان را تشــکیلمــی دهــد وضعیــت خوبــی در مناســب سـازی معابـر، ادارات و علـی الخصـوصمطــب پزشــکان به ویــژه متخصصــان ارتوپــد نــدارد و دســتگاههای اجرایــیو نظارتــی ایــن بحــث خــود مشــکل مناســب ســازی دارنــد.

وی بــا اظهــار امیــدواری از همــکاری مســتمر بهزیســتی و شــهرداری اظهــارکــرد:همـکاری مسـتمر بهزیسـتی و شـهرداری موجـب بهبـود مناسـب سـازی شـهری وتــردد راحــت معلولیــن و ســالمندان درشــهر میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه صــدور کارت شــهروندی بــرای بهــره منــدی افــراددارای معلولیـت از سیسـتم حمـل و نقـل درون شــهری بصــورت رایــگان گفــت :
طبــق قانــون بایــد کارت شــهروندی دراختیــار افــراد جامعــه هــدف قــرار گیــردو از طرفــی تاکیــد بســیاری بــرای ایمــن پذیــری و دســترس پذیــری و ایمنــی گروههـای هـدف در پـروژه سـبزه میـدان صــورت بپذیــرد.
ابوبصیــر گفــت: گــزارش مشــاور پــروژه مناســب ســازی در شــهرداری، تمــام نقـاط دسـترس ناپذیـر و مناسـب سـازی نشـده در معابـر و سـاختمانهای عمومـی۳۷ معبــر اصلــی شــهر (بالــغ بــر هفــت هــزار و ۵۰۰ نقطــه) کــه قابــل اســتفاده بـرای افـراد دارای معلولیـت و کـم تـوان نیسـت، شناسـایی و نشـان گـذاری شـده اســت.همـکاری مسـتمر بهزیسـتی و شـهرداری موجـب بهبـود مناسـب سـازی شـهری و
تــردد راحــت معلولیــن و ســالمندان درشــهر میشــود.
عضـو شـورای شـهر زنجـان در خصوص تمهیــدات بــرای مناطــق مناســب ســازی نشــده گفــت: مناطــق مناســب ســازی نشــده بــه تفکیــک منطقــه از شــهرداران مناطــق احصــا بایــد اخــذ گــردد و گــزارش ماهانــه در خصــوص پیشــرفت کار ارائــه گــردد.
وی بـا اظهـار تاسـف بـه اینکـه سیسـتم حمـل و نقـل تـا بـه امـروز اقدامـی بـرای مناسـب سـازی نشـده گفـت:متاسـفانه در زمینـه سیسـتم حمـل و نقـل عمومــی اقدامــی در شــهر زنجــان صـورت نگرفتـه و معلولیـن در ایـن زمینه
بـا مشـکلات جـدی مواجـه هسـتند.
وی در ادامـه گفـت: امـروزه ورود ونهای مناسـب سـازی شـده بـه سیسـتم حمـل ونقــل عمومــی جهــت اســتفاده معلولیــن امــری ضــروری اســت .و طبــق قانــون افــراد دارای معلولیــت بایــد بــه صــورت رایــگان از ســازمانهای حمــل و نقــل
عمومــی برخــوردار شــوند کــه متاســفانه تــا بــه امــروز اقدامــی در راســتای ایــن مهــم و صــدور کارت شــهروندی بــرای معلولیــن صــورت نگرفتــه اســت.
ابوبصیــر گفــت : کمیتــه مناســب ســازیمعابـر شـهری در شـورا و شـهرداری بایـد تاسیس،تشـکیل و سـازماندهی شـود.
نشسـت مسـئولین سـتاد مناسـب سـازی اسـتان زنجـان بـا شـهرداری بـه صـورت دوره ای و مسـتمر باشـد.
ابوبصیــر بــا بیــان اینکــه توجــه بــه آیتمهــای مناسب ســازی در زمــان صــدور مجوزهــا در ســاختمانهای عمومـی بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد
گفــت :مناســب ســازی نبایــد فقــط در زمینــه فیزیکــی باشــد بلکــه بایــد در بخــش فرهنگــی نیــز مناســب ســازی انجــام شــود.
وی تصریــح کــرد: تشــکیل شــورای مناســب ســازی شــهری دوره آموزشـی بـرای کارکنـان دفاتـر فنـی در نظــام مهندســی بایــد برگــزار شــود وسـاختمانهای عمومـی در حـال سـاخت شــهر نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــه مناسب ســازی آنهــا بیشــتر توجــه شـود.
و مناســب ســازی شــهری بــا اولویــت محـل سـکونت و اشـتغال معلولان باشـد.
معصومه نصیری مقدم کد خبرنگار :۱۰۰۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا