صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهروز حسینی

سردبیر: نرگس محمودی

آدرس: زنجان- دلجویی- بهار 1 – پایگاه خبری آسمان زنجان

0935-259-5995

0937-686-6781

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.