اقتصاد

اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی

به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل، مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم مشخص گردیدند.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، فیروز شکوری با اشاره به دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل، مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مشخص گردیدند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بیان داشت: کلیه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۶۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند.
این مقام مسئول خاطر نشان شد: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و پرداخت مالیات متعلق نیز وفق مقررات قانونی خواهد بود.
همچنین در پرونده های مشارکت مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ ۶۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد، نیز امکان استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م را نداشته و این دسته از مودیان نیز می بایست اظهارنامه عادی تکمیل و ارسال نمایند.
این مقام مسئول در خصوص صاحبان مشاغلی که مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده اند افزود: صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند نیز امکان استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م را نداشته و می بایست اظهارنامه خود را در موعد مقرر تکمیل و ارسال نمایند.
وی اظهار داشت: صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است نیز ملزم به تکمیل و ارسال اظهارنامه خواهند بود.
شکوری افزود: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مشمولین درستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی  https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.
وی اظهار داشت: در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان، کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب ۶۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.
وی همچنین افزود: در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ فوق باشد، مودی مشمول دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به تعیین مالیات مقطوع در فرم تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م اظهار داشت: چنانچه مالیات تعیین شده مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سالجاری بوده و در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول خاطر نشان شد: مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا پایان خرداد ماه سالجاری می باشد؛صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه ندارند، مالیات فوق، حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی قابل تقسیط بوده و عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) ق.م.م خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتی به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است باشد، اظهار داشت: در صورتی که فروش و درآمد بر اساس اسناد و مدارک بیش از میزان حد نصاب دستورالمعل باشد، مودی مشمول مفاد تبصره ماده(۱۰۰) ق.م.م نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) ق.م.م مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) ق.م.م خواهد بود.
شکوری افزود: در صورتی که فروش و درآمد مشخص شده تا حد نصاب دستورالعمل باشد و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده درصد باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد و این مابه التفاوت مالیات مطالبه شده، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) ق.م.م نخواهد شد.
این مقام مسئول یادآور شد: چنانچه مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) ق.م.م مربوط به هزینه های درمانی، خسارات دریافتی مربوط به سوانح طبیعی و وجوهی که از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک بلاعوض پرداخت می شود، در درآمد عملکرد سال ۱۴۰۱ خود باشد، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید.
درخاتمه مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص میزان مالیات مقطوع پزشکان اظهار داشت: میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء(۱) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مسکوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا